Общи Условия

1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в него термини имат следните значения:

Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн - Дружество „Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн” АД, седалище:България, Благоевград, ул. Елин Пелин 1, ЕИК BG206869100. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн притежава и управлява интернет/онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес www.perfektmebelbg.com.

САЙТ - Домейн perfektmebelbg.comи неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ - физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ - лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.

ПОРЪЧКА - електронен документ , който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач , с който Купувача изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието за закупи Продукти или Услуги от Сайта.

ДОКУМЕНТ - настоящите Общи условия за ползване

ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ - всеки вид изпратено съобщение (напр. имейл/ SMS/ Viber/ обаждане по телефона/ съобщения, изпращани от мобилен телефон/ съобщения, изпращани от мрежата и др.), съдържащо обща и специфична информация за сходни или допълващи продукти на такива, каквито сте купували/ разглеждали онлайн, информация относно оферти и промоции, информация относно стоки или услуги, добавени във Вашата кошница/ Вашия акаунт и друга търговска информация като проучвания на пазарното търсене.

ДОГОВОР от разстояние - в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

ЛИЧНИ ДАННИ - всеки вид информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира ("субект на данни"); обикновено включва собствено име и фамилия, домашен адрес имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, клиентски идентификационен номер, универсални уникални идентификатори (UUID), данни за геолокация и др.;

АДМИНИСТРАТОР - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, която самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни;

СЪГЛАСИЕ - на субект на данни означава всеки специфичен информиран и недвусмислен акт на свободна воля на субекта на данни, чрез който той/ тя приема с декларация или с неоспоримо действие, че неговите лични данни ще се обработват.

ОБРАБОТВАНЕ - всяко действие/ набор от действия, извършени по отношение на личните данни (с или без автоматични средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване, изтриване и др. (т.е. всеки тип действие, извършено по отношение на личните данни);

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн по отношение на информацията, съдържаща се в него.

ТРАНЗАКЦИЯ - инкасиране или възстановяване на сума, получена от продажбата на даден продукт/услуга от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн на Клиента, чрез използване на услугите на фирма, обработваща картите, одобрена от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн или по банков път, независимо от начина на доставка.

2. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и него. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, за да не допуснете никакви възможни нежелани/ неприятни резултати, които може да възникнат за Потребителя/ Члена/ Клиента, като такива, които имат отрицателно въздействие върху неговите данни и/или информацията, предоставена на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн.

2.2. Извършването на услугите и/или доставката на продуктите започва веднага след изпълнението на всички необходими формалности за регистриране. При регистрацията, Членът или Клиентът се задължават да предоставят точните данни за своето име, адрес и други необходими данни за обработване и възлагане на поръчки. За коригиране или актуализиране на тази информация, моля отидете в меню "лични данни" в приложението и в "Моят акаунт".

Когато влизате в потребителския си акаунт и използвате личната си парола Вие отговаряте за всички действия, произтичащи от това. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не отговаря за грешките/ инцидентите, произтичащи от небрежност на потребителя по отношение на сигурността и поверителността на неговия акаунт и парола.

2.3. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн.

2.4. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.perfektmebelbg.com

2.5. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единствения отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн или на всяко трето лице, с което Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн има подписани договори, съгласно действащото Българското  законодателство.

2.6. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за Общите условия, ще изпрати имейл на адрес contact@perfektmebelbg.com като посочи своите мотиви и поиска актуализация/ промяна на събраните данни:

2.6.1. Освен това той има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, други услуги, предлагани от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на perfektmebelbg@gmail.com.

2.6.2. Ако Потребителят и/или Клиентът не желае да получава от Перфект Мебел Ди Есновинарски бюлетини, предупреждения и/ или информация, предоставена за целите на маркетинга и рекламата с помощта на всякакъв вид средства за комуникация (електронни, по телефон и др.), той може да поиска СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА като натисне съответния бутон, съдържащ се във всички имейл съобщения или като изпрати искане до Отговорника за защита на данните на Перфект Мебел Ди Есна имейл perfektmebelbg@gmail.com.

2.6.3. Потребителят/ Клиентът, с оглед на съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, имат право да бъдат забравени като заявят това пред Перфект Мебел Ди Есвъз основа на търговския договор между страните и във връзка с това могат да изпратят искане на Отговорника за защита на данните на perfektmebelbg@gmail.com.

2.6.4. Потребителят/ Клиентът може по всяко време да промени своето решение да не се съгласи и/или да не приеме Документа, като изрази своето съгласие с Документа за Общите условия, налични в настоящата форма в този конкретен момент.

2.7. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.6, той може да се свърже с Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн или да използва връзките в съдържанието, получено от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, предназначени за тази цел. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и отмен8 съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.8. Този сайт е предназначен само за членове физически лица, които са най-малко на 18 години, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, независимо от причината за спиране или отстраняване. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

 

3. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, е изключителна собственост на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, като са му запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, включването на всяко съдържание извън сайта на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на документа, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн дава на Потребител или Клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което Потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото продължение или на тези съдържания на сайта или за периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, предадено на Потребител или Клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и/или на служител или съдружник на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.

 

4. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребителят или Клиентът на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн декларира и се съгласява с него да се осъществява контакт чрез всички налични средства включително чрез електронни средства от страна на Перфект Мебел Ди Ес(като това не е задължително за компанията) и разбира че като попълва своите данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер и др., тези данни ще се обработват и записват в базата данни за подобряване на търговските отношения, съответно за доброто осъществяване на икономическите и търговски дейности на дружеството. За подробности и допълнителна информация за обработването и управлението на лични данни, моля прегледайте и прочетете члена, свързан с Политиката за поверителност в настоящия документ.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от Перфект Мебел Ди Ес за кореспонденцията с клиента.

 

5. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент си създаде профил на сайта, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн по електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие ( в края на имейла в секция "Щракнете тук за отписване” )когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на www.perfektmebelbg.com.

5.3.3. Чрез свързване с Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, като се използват данните, посочени по-горе, съгласно контактната информация, така като е посочена в чл. 2.5 и без последващо задължение на която и да е от страните спрямо другата или без която и да е от страните да може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаването на бюлетини и/или известия не предполага отказ от съгласието, дадено за настоящия Документ и се прилага/има ефект само в бъдещ момент, след изпращането на намерението за отказване.

5.5. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн или на предварителна нотификация.

5.6. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

 

8. Плащане с карта

Ако Клиентът избере онлайн плащане с кредитна карта, за да плати поръчките, договора и / или договорите, разрешаването и прехвърлянето на транзакциите за приемане на кредитни карти се извършва, чрез компаниите Stripe интегрираното решение; Stripe са доставчици на Перфект Мебел Ди Ес на e-търговско софтуерно решение, включващо платежни услуги, управление на плащанията и защита от измама.

Приемат се всички видове карти, издадени от български и чуждестранни банки с логото VISA и MasterCard, при условие, че банките издатели са ги активирали за онлайн плащания. Също така, се приемат плащания с кредитни карти за плащания на вноски, така както са изброени на страницата с информация за плащанията. Други методи на плащане са по банков път или чрез наложен платеж.

Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.

 

9. Политика за онлайн продажби

9.1. Достъп до услугата

9.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки Потребител, който притежава или си създаде профил в сайта

9.1.2. За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

9.1.3. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн запазва правото си да ограничава достъпа на клиента до Услуги или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да прави поръчки само с авансово плащане и др.), както и да анулира вече направени поръчки в следните случаи: направени и отказани поръчки повече от два пъти в системата за плащане и доставка, повече от 2 анулирани поръчки от страна на Клиента чрез бутона „Анулиране на поръчка“ или чрез известие от негова страна в писмена форма, изпратено на имейл адрес perfektmebelbg@gmail.com, или промяна на поръчките, касаеща се до връщане на 20 продукта месечно от поръчаните продукти от клиента в писмен вид към имейл адрес perfektmebelbg@gmail.com, при използване на преубеден език, нарушаване на правата за интелектуална собственост и др., достъпът и съществуването на Клиентския Профил биха могли да увредят по някакъв начин Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн запазва това право с изключение на случаите, разрешени от чл. 9.3.7 и всеки друг критерий, упоменат по-горе, валиден е първия. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимо Клиента да бъде уведомен в този смисъл.

9.1.4. Всеки Потребител може да има един единствен профил. Забранено е поделянето на един профил между няколко Потребителя/Клиенти.

9.1.5. Ако бъдат открити поделени достъпи от няколко Клиента, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да анулира или прекрати достъпа на Клиента към съдържанието или услугата. Ако има поръчки, изпратени от преустановени или анулирани профили, те ще бъдат автоматично анулирани.

9.1.6 Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • грешка/анулиране на онлайн транзакции;
 • неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента за сделката при онлайн плащанията;
 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.perfektmebelbg.com, на дружеството Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и / или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни).

9.2. Продукти и услуги

9.2.1. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от тях на всяка трета страна, с която Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн има сключени договори или споразумения за партньорство, в определен период и в рамките на наличното.

9.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

9.2.3. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн може да ограничи количеството на закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече Клиенти, въз основа на основателни причини.

9.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС.

9.2.5. Препоръчителната цена - е предоставената информация от доставчика към търговците за продажба в магазини, търговски центрове или други онлайн пространства за пазаруване или конкретни места във офлайн пространството. Тези препоръки са чисто информативни и нямат правна стойност, не са задължителни за прилагане, не се приравняват и не се включват в продажбите с намалена цена, както са определени в Наредба 99/2000 относно търговията на продукти и услуги на пазара. Информацията Препоръчителна цена не е референтната цена практикувана от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн в неговите магазини и продуктите не са били предложени за продажба на тази цена от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн.

9.2.6. Фактурата на закупените продукти се издава само в BGN като са употребени предоставените от Клиента информации в съответния формуляр. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не отговаря за достоверността на информациите предоставени от Клиента за фактура или за невъзможността за приспадане на разходи заради грешно подадените информации от клиента. Фактурите се издават по следния начин: за направените предварително плащания преди получаването на продуктите или услуги се издава фактура за аванс, а за плащанията извършени в момента на получаване на продуктите се издава крайна фактура в момента на изпращането към Клиента (в момента когато пратката се предава на куриера). За поправки (анулиране, връщане) се издават фактури сторно. Всичките фактури са издадени и регистрирани автоматично и са включени в данъчни доклади. Не се приемат поправки с изключение на фактурите издадени по легални начини и правила.

9.2.7. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши както онлайн с дебитна карта, по банков път, така и при доставка по куриер само в брой.

9.2.8. В случай на онлайн плащания с карта, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не е/не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от Клиента, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от BGN. Отговорността за това действие носи само Клиента.

9.2.9 Плащането в брой при доставка на куриер (наложен платеж) е етод на забавено плащане на продуктите, с риск за Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн от отказване от Договора от страна на Клиента. Поради това, този начин на плащане е валиден само в определени случаи и само за определени продукти, а Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да приложи или не този метод, в зависимост от вътрешни изисквания. В момента на поръчване, Клиентът е информиран и приема изцяло предложения/ отбелязания метод на плащане. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 10 броя от същия тип), за продуктите, доставени директно от производителя (в този случай се споменава изрично при описанието на продукта в сайта) или продукти съгласно определени вътрешни критерии (ограничено количество, чупливи и обемисти продукти, продукти, изискващи специалнo маневриране), Перфект Мебел Ди Ес предлага възможност за плащане единствено онлайн с карта. За продукти, които не отговарят на горните критерии, Перфект Мебел Ди Ес може да предложи плащане по банков път. Метода на плащане чрез наложен платеж при куриера се заплаща допълнително.

9.2.10.Наложeният платеж или плащане при доставка (на куриер) е метод на плащане наличен само в някои случаи и за някои продукти. В случай, когато Клиента има недоставени и незаплатени поръчки, на които общата сума е равна или надвишава 2200 лв., Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн предоставя единствено възможността за авансово плащане( онлайн плащане или по банков път) на допълнителните поръчки . Тази опция е активна в момента на поръчване директно на сайта.Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн НЕ може да бъде задължено да предложи възможността за Плащане на поръчката в брой при доставка (на куриер) на клиенти с доказано минало с отказани/анулирани поръчки или които чрез дейността си различна от тази на нормалните потребители може съзнателно може да навреди на сайта www.perfektmebelbg.com, търговското дружество Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн ЕООД и /или неговите партньори.

9.2.11. Информация от събития по продажби, използвана за описание на продуктите, характеристики и тегло, налични на сайта (статични/динамични изображения/мултимедийни презентации/връзки към други сайтове и др.) не е договорно задължение от страна на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн. Тя се използва единствено с цел представяне на продуктите. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн може да оттегли оферта на продукти или може да я измени по всяко време до пускането на поръчката, без да дължи обезщетения или други санкции към нито един потенциален клиент.

9.2.12. В изображенията на продуктите и/или услугите, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.

9.2.13. В малко вероятния случай, когато Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • а) отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен ;
 • b) получаването на активируеми точки на сайта при определени условия, които ще могат да бъдат използвани за закупуване на продукти само на www.perfektmebelbg.com

9.2.14. Екотакса - стойност, изразена в леи, платена от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн към упълномощена фирма поемаща задълженията по събиране, транспортиране и оползотворяване / рециклиране на отпадъчното електронно и електрическо оборудване, както е предвидено в HG №1037/2010 относно отпадъците от електронно и електрическо оборудване, по Българскотозаконодателство. Съгласно закона, екотаксата се фактурира от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн (производител) и окончателно трябва да бъде поета от крайния Клиент (Потребител).

9.2.15. Чрез опцията "Аз съм Еко", всички инструкции, описание на продуктите, придружаващите продуктите  документи, могат да бъдат намерени само в електронен формат (в профила на потребителя или на email).

9.3. Онлайн поръчка

9.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като офертите са ограничени във времето (след посочения период не могат да се изпращат поръчки и артикулите вече не се виждат на www.perfektmebelbg.com). Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат направени поръчки.Перфект Мебел Ди Есможе да променя по всяко време цени, оферти, количества според външни критерии (географско положение, стокови наличности т.н.), като ще се съобрази с вече направените поръчки. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не може да бъде задължен да запази дадена цена освен за вече направените поръчки. Потенциалните клиенти, които разглеждат офертите, но не правят поръчки не могат да искат цена / оферта, различна от посочената на сайта: www.perfektmebelbg.com.

9.3.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка, посочена в този документ и издадената поръчка.

9.3.3. Договорът от разстояние се счита за приключен от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн в България, когато направената от Клиента поръчка се потвърждава по електронен път от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, след получаването на всички продукти (количествено и качествено) от поръчката на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн (пряко или чрез подизпълнители). Освен това, преди Клиента да валидира поръчката и преди изпращането на продуктите, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн има право да се свърже с Клиента чрез всички налични средства, съгласувани от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн (телефон или електронна поща), за да получи лично потвърждение от страна на Клиента относно идентификационните данни и доставката. Клиентите приемат това, че Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не може да бъде принуден да потвърди / достави продукти към лица, които не са потвърдили идентификационните си данни и доставката.

9.3.4. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн денонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от Клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без никакво допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

 • 9.3.4.1. неприемане от страна на банката издател на картата на Клиента при сделката за онлайн плащания;
 • 9.3.4.2. обезсилване на сделката от страна на фирмата, обработваща картите, одобрена от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, при онлайн плащания;
 • 9.3.4.3. данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, контактни данни), на сайта са непълни или неправилни;
 • 9.3.4.4. дейността на Клиента на сайта може и/или произвежда щети от всякакво естество за Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и/или техните партньори;
 • 9.3.4.5. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;
 • 9.3.4.6. по други обективни причини.

9.3.5. Ако Клиентът се откаже от поръчка с авансово плащане, по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако банката издател на картата на Клиента е разрешила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн в рамките на 14 дни от датата, на която Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн е бил информиран за този факт или може да бъде конвертирана в точки perfektmebelbg.com в условията на чл. 9.9.5, по искане на Клиента.

9.3.6. Ако някои продукти, поръчани от Клиента в поръчка, направена с авансово плащане (по банков път - потвърдено или с онлайн плащане с карта) не са налични на склад по причини, независещи от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн ще информира Клиента за този факт веднага след като научи за неналичието на продуктите и ще разпореди възстановяването на сумите, платени предварително в рамките на максимум 14 дни от момента, в който Клиента е бил уведомен. В тази ситуация, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да предложи в допълнение към авансовите суми, подлежащи на възстановяване и промоционални точки (безплатно) за всеки продукт, който е бил поръчан, е станал неналичен за доставка, след потвърждаването на поръчката и по причини, независещи от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн. Използването на точките може да се извърши само на www.perfektmebelbg.com и е обусловено от стандартното поведение на Клиента; 1 кредит е равен на 1 BGN и не може да се прехвърля между профили или потребители. Всяко подозрение за измама в поведението на Клиента обезсилва безплатните промоционални точки.

9.3.7. Една изпратена поръчка може да се промени само при наличието на определени обстоятелства, посочени в този член и само при искане на Клиента. Клиентът изпраща искането в писмен вид чрез имейл на perfektmebelbg@gmail.com, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката, при наличието на някое от следните обстоятелства:

 • а) Клиентът се отказва от продукт и уведомява Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн преди изпращането на поръчката
 • b) Увеличаване количеството на продукт вече съществуващ в дадена поръчка, продукт намиращ се в активна кампания в момента на изпратеното искане.
 • c) Промяна на адреса на доставка
 • d) Промяна на начина на плащане
 • e) Промяна на данните за фактура- за издадени вече фактури, не могат да бъдат извършени промени, свързани с юридическото/физическото лице (замяна с ново лице), а само технически поправки ( име / наименование на фирма, данни за контакт и т.н.).

9.3.8. Поръчките не могат да бъдат променени- в случай, че Клиента е посочил като начин на плащане онлайн или по банков превод.

9.3.9. Ако даден Клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват определените/одобрените данни от страна на Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

9.3.10. Направената поръчка може да бъде анулирана преди нейното изпращане чрез бутона „Анулиране на поръчка“ от Клиентския Профил или чрез писмено искане от страна на Клиента на имейл: perfektmebelbg@gmail.com, упоменавайки се ясно анулирането и номера на поръчката.

9.3.11. При всяка поръчка, Kлиентът е длъжен да провери и приеме Договорa.

9.4. Поръчка по телефона

9.4.1. Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона.

9.5. Договор и финализиране

9.5.1. От 11 август 2015 предлаганите продукти чрез www.perfektmebelbg.com ще бъдат доставени на клиентите, под формата на продажби на стоки от разстояние. Търговецът е дружеството Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн АД с, ЕИК BG206869100.

В случай на продажби към крайни физически лица или юридически лица, които не са регистрирани в VIES система , с оглед на придобивания на вътреобщностни стоки, данъчните фактурите ще бъдат издадени с местно BG_ДДС 20%. Тези фактури ще бъдат издадени от българския код за ДДС _BG 3075922425_ издаден на името на Дружеството Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн АД от Българските данъчни власти, следвайки така събираното ДДС да бъде впоследствие платено от нашето дружество към държавния бюджет на Република България, съгласно Закон 2006/112 / ЕС на Европейски Съвет.

9.5.2. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн ще издаде и предаде на Клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от страна на Клиента, съгласно действащото Българското  законодателство.

9.5.3. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн ще улесни информирането на Клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му чрез изпращане на информативен имейл на адреса, подаден от него. Издадената фактура ще съдържа всички задължителни данни, съгласно чл. 319 от Закон 227/2015 относно Данъчния Кодекс и ще може да бъде изтеглена в PDF формат от профила на Клиента.

9.5.4. Договорът след като към него се добавят документите, удостоверяващи доставката на Клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, става изпълнен договор.

9.5.5. Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за изпълнен в момента, в който страните са си извършили взаимните си задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.

9.5.6. Когато са налице различия между списъка с доставените продукти (може да бъде изтеглен от "Моя профил") и съдържанието на колета, Клиентът има задължението да уведоми Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес contact@perfektmebelbg.comс прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.).

9.6. Транспорт

Ние предлагаме на нашите клиенти богат каталог от мебели. Средният срок на доставка на различните артикули е 30 работни дни. Мебелите могат да бъдат доставени на клиентите в удобно за тях време.

 • Всички поръчки над 500лв. се доставят безплатно в цялата страна до Вашия адрес (до най-близкото мястото, където може да стигне нашия бус).
 • Ние доставяме с наш собствен специализиран транспорт - съхраняваме и се грижим за опаковките, отговаряме за мебелите, докато те безопасно достигнат до дома Ви.
 • При допълнително заплащане (30лв за първи/партерен + 10лв за всеки следващ етаж) доставчикът може да внесе мебелите в жилището или офиса Ви (ако е това е възможно).
 • Мебели обикновено се доставят в плоски опаковки. Инструкциите за монтаж се намират в пакетите.

 

Един ден преди доставката ще се свържем с Вас, за да потвърдите часовия интервал.

 

Услуга за сглобяване на мебели - Безплатна

Ако имате нужда ние можем да сглобим мебелите, които сте поръчали. За целта е необходимо да направите заявка на perfekt_beds_sofas@abv.bg.

 

9.7. Качество и гаранции

9.7.1. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн спазва разпоредбите за гаранция, съгласно действащото Българското  законодателство. Ясни подробности, свързани с тези гаранции са дадени от документите на продуктите и нито един Потребител не може да изисква удължена гаранция повече от посоченото. Гаранцията се прилага за нормални условия на ползване и е валидна само за продуктите, закупени и платени от Клиент от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн. Продуктите притежават гаранция за съответствие съгласно разпоредбите на Закон 449/2003 , както е формулирано в Директива 1999/44/ЕК относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции или ако в представянето на продукта е уточнен удължен гаранционен срок, се прилага по-дългия срок. Отговорността на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, съгласно разпоредбите на чл. 9-14 от Закон 449/2003 е ангажирана, ако възникне несъответствие в период от 2 години, считано от доставянето на продукта. Гаранцията включва възстановяване на стойността за несъответстващите продукти или техния ремонт, за което Клиентът уведомява търговеца в писмен вид в рамките на законовия срок; Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн може да замени несъответстващи или дефектни продукти и може да предложи ремонт на определени категории продукти (електрически, домакински уреди, джаджи,часовници), продавани от Перфект Мебел Ди Ес, които се ползват с гаранция, подкрепена от оторизирани сервизи на партньори Перфект Мебел Ди Есили производители.

9.7.2. Несъвместими продукти се връщат към Перфект Мебел Ди Ес в ситуации, когато те не могат да бъдат заменени или поправени. Клиентът няма право на обезщетение или неустойки за несъответстващите продукти и при правенето на поръчката, той декларира, че приема един от вариантите, предложени от Перфект Мебел Ди Ес, които са: ремонт на продукта, подмяна на продукта или възстановяване на стойността на закупения продукт / продукти в случай на несъответствие, приложимо според случая.

9.7.3. Гаранционните условия не важат за следните случаи: продуктът е разглобяван, ремонтиран и / или модифициран от неоторизиран персонал; серийният номер на продукта, компонентите или аксесоарите са променени, анулирани или елиминирани; продуктът има физически дефекти: удари, пукнатини, цепене, ръжда или следи от употреба при неподходящи условия: неправилно захранващи напрежения, при големи промени в температурата и налягането, неправилно боравене, проникване на течности, метали или други вещества вътре в оборудването.

9.7.4. Ясни детайли относно основните характеристики на всеки продукт са предоставени в сайта.  Информация относно общите гаранционни условия Перфект Мебел Ди Ес и инструкции за употреба на различните видове продукти могат да бъдат предоставени на клиента във електронна форма и са достъпни в профила perfektmebelbg.com  или могат да бъдат поискани по e-mail. Ако тази информация не е достигнала до клиента, тя може да бъде поискана по телефона или на e-mail  адресperfektmebelbg@gmail.com

9.8. Отказване от договора и връщане на продуктите

9.8.1. С изключение на ограниченията на чл. 9.9 по отношение на закупуването с точки perfektmebelbg.com, Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума заплатена за продуктите, в следните ситуации:

 • 9.8.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни;
 • 9.8.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;
 • 9.8.1.3. Продуктите имат производствени дефекти.
 • 9.8.1.4. Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на 14-дневния срок от деня на доставяне на продукта. По този начин Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн предлага в полза на Клиента увеличаване на минималния 14-дневния срок, предвиден в чл. 9 от ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Клиентът има право на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги;
 2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или:
 • а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока;
 • b) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част;
 • c) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока.

9.8.2. Перфект Мебел Ди Ес може да предложи покриване на таксата за доставка за върнатите продукти, които са продадени директно от Перфект Мебел Ди Ес SA (независимо от причината за връщането, с изключение на случаите на злоупотреба с връщане), като процедура за лоялност, ако формата, посочена в чл. Използва се 9.8.3. точка а), а връщането се изисква и обработва, чрез секцията Моят акаунт на www.perfektmebelbg.com. Чрез попълване на формуляра за връщане, Клиентът има възможност едновременно да избере продукти от една или повече поръчки за връщане (тези в рамките на максималния срок от 14 дни). Ако Клиентът използва друг куриер или начин на доставка (по пощата, лично), адресът за връщане на продукта е DNCB 37, Popesti Leordeni (съответно адресът на склада на PartnerX на perfektmebelbg.com Marketplace, както е посочен във фактурата на продукта) и чл. 13 ал. 3 и чл. 14 от Наредбата за извънредни ситуации бр. 34 от 4 юни 2014 г. за правата на потребителите в договори, сключени със специалисти, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове. Клиентът има задължението да заплати директно разходите, свързани с транспорта (транспортните разходи няма да бъдат заплатени от Перфект Мебел Ди Ес и плащането по местоназначение няма да бъде прието). Транспортното плащане няма да се извършва на адреса за връщане на продуктите на perfektmebelbg.com и пакети с плащане при доставка няма да се приемат за стойността на продуктите към получателя.

9.8.3. Преди изтичане на крайния срок в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът може да избере един от следните варианти:

 • a) да използва образеца от формуляра за отказ, наличен на сайта на „Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн АД , в раздел „Връщане на продукт”;
 • b) да направи всякакво друго недвусмислено изявление, в което изразява решението си да се откаже от договора.

9.8.4.Клиентът, който е уведомил Перфект Мебел Ди Ес съгласно член 9.8.3, е отговорен да гарантира, че продуктите, за които се е позовал, са били върнати или предадени на Перфект Мебел Ди Ес (съответно на perfektmebelbg.com Marketplace Partner X) или на лице, упълномощено от Перфект Мебел Ди Ес ( съответно от Партньор X на perfektmebelbg.com Marketplace) да получи продуктите, без ненужно забавяне и в рамките на максимум 14 дни от датата, на която той е съобщил на Перфект Мебел Ди Ес решението си да се откаже от договора. Срокът се спазва, ако продуктите са изпратени от Клиента преди изтичането на 14-дневния срок, подходящо опаковани за защита по време на транспортиране. Клиентът носи отговорността да докаже, че е изпратил продуктите на Перфект Мебел Ди Ес (съответно на Партньор X на perfektmebelbg.com Marketplace), като съхранява документа (товарителница за взимане на пратката), предложен от куриерската компания, в момента на вземане на връщането, до законовия срок за възстановяване на сумата. Чрез формуляра за връщане, Клиентът уведомява Перфект Мебел Ди Ес за заявката за връщане, а Перфект Мебел Ди Ес взима продуктите, споменати във формуляра за връщане и предоставени от Клиента през следващите работни дни, не надвишаващи 14-те законни дни.

9.8.5. Клиента на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн няма право да върне закупените продукти и/или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

9.8.5.1. Ако искането за връщане за всяка от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор.

9.8.5.2. Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружават).

9.8.5.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани.

9.8.5.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от Клиента (тези продукти са маркирани в описанието като невъзвръщаеми продукти).

9.8.5.4.1 Банските и бельото все още трябва да имат хигиенната лента.

9.8.5.4.2 Продуктите не трябва да показват повреди или признаци на износване;

9.8.5.4.3Артикулите могат да бъдат пробвани, но от хигиенни съображения печатът / стикерът не трябва да се отстраняват.Силиконовото бельо (лепила) не може да бъде върнато, ако опаковката е била разопакована;

9.8.5.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставка са в съответствие с естеството им, неразделно смесени с други елементи.Бижута и аксесоари за коса не могат да бъдат върнати, ако опаковката е повредена;

9.8.5.6. В случай на връщане на спално бельо, пакетът трябва да бъде неотворен и непълните комплекти или отделни артикули не могат да бъдат върнати.В случай на продукти, които е вероятно да се влошат или да изтекат бързо.

9.8.5.7.В случай на хранителни продукти и напитки, съгласно разпоредбите на чл. 3.3.i) от GEO 34/2014.

9.8.5.8. В случай на съвместими продукти, които изискват сглобяване, и Клиентът е разпечатал съответния продукт / продукти и е започнал процеса на сглобяване.

9.8.5.9. Ако Клиентът е юридическо лице и желае да се откаже от договора съгласно GEO 34/2014. Съгласно разпоредбите на GEO 34/2014 юридическите лица не попадат в категорията на потребителите и Перфект Мебел Ди Ес има право да не приеме връщането / оттеглянето от договора на юридически лица в случаите, когато продуктите са в съответствие. В същото време Перфект Мебел Ди Ес има право да не връща големи количества съвместими продукти от юридически лица.

9.8.6. Потребителят/Клиента ще бъде информиран по имейл за изпращане на поръчката, ако той е възвращаем или дали се начисляват разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

9.8.7. В случай на отказ на Клиента от договора, Перфект Мебел Ди Ес ще му възстанови всички суми, които е получил като плащане от него, без ненужно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която той е уведомен от решение за отказ на Клиента от договора съгласно чл. 9.8.2. и 9.8.3. Връщането се извършва чрез същите методи на плащане като тези, използвани от Клиента за първоначалната транзакция, освен ако Клиентът не се е съгласил с друг метод на плащане и при условие, че не е отговорност на Клиента да плаща такси след възстановяването.

9.8.8. Клиента на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн може да върне закупените чрез Договора продукти и е в правото си да получи частично платената стойност за продуктите, ако те са в състояние на намаляване на тяхната стойност за препродажба (не съдържат всички компоненти, нямат първоначалната документация или други причини, които променят първоначалния продукт).

9.8.9. Ако клиентът не опакова правилно за защита/обработка върнатите продукти, куриерът, посочен във формуляра за връщане, има право да не приеме стоките, нотифицирани за връщане. Ако клиентът изпрати неправилно опакованите продукти за защита/обработка по друг начин (друг куриер, българска поща, лично предаване и др.), той носи отговорност за евентуални повреди, дефекти, непълноти, установени при получаване на връщането. Горните разпоредби не се отнасят за оригиналната опаковка на продуктите, а за всяка опаковка, която съгласно стандартите за куриер, посочени на страницата за куриер, може да защити продуктите според тяхната спецификация (материал, размери и др.). Перфект Мебел Ди Ес резервира правото да не приема продукти, върху които са извършени неоторизирани интервенции, такива, които показват признаци на износване или прекомерна употреба, драскотини, стърготини, удари, механични/електрически удари, продукти без аксесоари.

12. Измама

11.1. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

12.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

12.3. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не носи никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн.

12.4. Клиент или Потребител информира Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн за подобни опити, използвайки контактните данни.

12.5. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

11.6. Комуникацията, осъществявана от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн по електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

12.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

 • 12.7.1. за достъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.
 • 12.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн на Потребител/Клиент.
 • 12.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.
 • 12.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн на Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

 

13. Ограничение на отговорността

13.1. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

13.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, според контактните детайли на perfektmebelbg@gmail.com, така че Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн да може да вземе информирано решение по въпроса.

13.3. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн.

13.4. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

13.5. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн се освобождава от всякаква отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн , когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

13.6. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн не предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

 • 13.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента
 • 13.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид
 • 13.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

13.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

14. Непреодолима сила и непредвидени случаи

14.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила.

14.2. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие.

14.3. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край.

14.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

14.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието.

14.6. По изключение (не по вина на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн) и в резултат на непредвиден случай (като инцидент на доставчика или на фирмата превозвач) е възможно доставката на продуките да не може да бъде изпълнена. В този случай, Клиентът ще може да получи активируем промоционален кредит (по избор на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и за всеки отделен случай), който би могъл да бъде използван за неопределено време за закупуване на продукти от сайта www.perfektmebelbg.com, както е описано в точка 9.9.

 

15. Спорове

15.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн на Потребителя/Клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява поне с разпоредбите от "Общи условия".

15.2. Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възнике между Потребител/Клиент и Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

15.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между Потребител и Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн или неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд от седалището на Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн или от компетентния съд от седалището на потребителя , съгласно приложимите законови разпоредби.

15.4. Имайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн предлага на Потребителя/ Клиента възможността да избере начина за разрешаване на всякакви възможни спорове извънсъдебно, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (платформа SOL), дигитален инструмент, създаден от Европейската Комисия, за улеснение на решаването на спорове извънсъдебно независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо ,спорове които се относят до договорните задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. В тази връзка може да използвате следния линк към платформата за SOL: ODR.

15.5. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

15.6. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с Българскотозаконодателство.

 

16. ОТЗИВИ и рейтинги

16.1.Писането на отзиви, коментари може да се извършва от Потребители / Клиенти / Купувачи, в секцията „Моите отзиви“ или от perfektmebelbg.com акаунта на Клиента. Въведената информация може да бъде както положителна, така и отрицателна и ще се отнася до характеристиките и употребата на продукт или услуга.

16.2. Когато регистрира определен отзив / коментар / въпрос на сайта perfektmebelbg.com, Клиентът предоставя на Перфект Мебел Ди Ес постоянен, не отменим, неограничен териториален лиценз и дава на Продавача правото да използва, възпроизвежда, модифицира, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

16.3. Всеки Клиент, в момента на регистриране на Отзив /Коментар/Въпрос в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристиките и/или начина на използване на определен продукт или услуга, като се избягва информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (цени или промоционални оферти) или информация, свързана с начина на изпълнение на Поръчката;
 • да се използва само български език.
 • да използва подходящ, необиден език, без термини, които могат да обидят или засегнат всеки друг Клиент;
 • да гарантират, че въведената от тях информация е реалистична, правилна, неподвеждаща и в съответствие с приложимото законодателство, като по този начин се зачитат правата на други страни, авторско право, търговска марка, лиценз или други права на собственост, публичност или поверителност;
 • да използваме това средство само за комуникация или получаване на допълнителни подробности относно определен продукт или услуга от Сайта, без да се позоваваме на други компании, които насърчават продажбата и покупката на продукти или услуги;
 • да не предоставя или изисква, по какъвто и да е начин лични данни (данни за контакт, информация за доставка или адрес на местоживеене, телефонни номера, имейл адреси, име и/или фамилия и т.н.) или всякаква друга информация, която може да доведе за разкриване на такива лични данни
 • да не въвежда информация и/или подробности за URL адреси (линкове) от други търговски сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача;;
 • да не се опитват да измамят предоставяните от Продавача услуги или да изпращат Отзиви / Коментари / Въпроси / съдържащи материали с рекламен характер;
 • да не използва Отзива / Коментар / Въпрос / като средство за комуникация с Продавача, в този смисъл ще се използват данните за контакт на Продавача, регистриран в Сайта.

16.4. В допълнение към реалистична оценка, при подаване на Отзив, Клиентът ще добави и съответна Оценка за съответния продукт или услуга. Отзивите, заедно със съответните им оценки, ще повлияят на общата оценка на вашия продукт или услуга. Така че, Отзива с висока оценка води до повишаване на общата оценка, а отзива с нисък рейтинг води до намаляване на общата оценка.

16.5. Когато Клиентът докладва за Отзив/Коментар/Въпрос с неподходящо съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание се проучва внимателно от Продавача, за да определи дали нарушава Общите условия на сайта. Въведените текстове, снимки или видеоклипове се премахват от Сайта само след проверката им от Продавача.

16.6. Ако Продавачът многократно установи нарушение на Общите условия, той си запазва правото да спре възможността на Клиента да изпраща Отзиви/Коментари/Въпроси в секцията „Моите отзиви“. За уведомления или рекламации, свързани със закупената Стока и/или Услуга, Купувачите имат на разположение https://www.perfektmebelbg.com/contact. Максималният срок за разрешаване на рекламациите или уведомленията е 30 календарни дни от получаването им.

 

17. Финални разпоредби

17.1. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

17.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

17.3. Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн си запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

17.4. За всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на Българското законодателство. Изборът на Българското законодателство по настоящите Общи условия не лишава Клиента от защитата, призната му въз основа на разпоредбите, които не могат да бъдат изключени при сключване на договор между Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн и Клиента, по силата на закона, който съгласно съответните регулации, би се прилагал при липсата на избор на приложимо право.

 

18. Контакт и друга информация

18.1. Въпроси или предложения във връзка със сайта www.perfektmebelbg.com, се приемат от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн на телефон: 0899942844, от понеделник до петък, работно време: 09:00 - 18:00 часа или по електронна поща на perfektmebelbg@gmail.com.

18.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.perfektmebelbg.com , функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството „ Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн” АД.

Отговорникът за обработване на личните данни може да бъде контактиран на имейл адреса perfektmebelbg@gmail.com.

 

19. Политика за изтриване на данни

19.1. Потребителят или Клиентът има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, други услуги, предлагани от Перфект Мебел Ди ЕС Дизайн чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на perfektmebelbg@gmail.com.

19.2. Ако Потребителят и/или Клиентът не желае да получава от Перфект Мебел Ди Ес новинарски бюлетини, предупреждения и/ или информация, предоставена за целите на маркетинга и рекламата с помощта на всякакъв вид средства за комуникация (електронни, по телефон и др.), той може да поиска СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА като натисне съответния бутон, съдържащ се във всички имейл съобщения или като изпрати искане до Отговорника за защита на данните на Перфект Мебел Ди Ес на имейл perfektmebelbg@gmail.com.

19.3. Потребителят/ Клиентът, с оглед на съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, имат право да бъдат забравени като заявят това пред Перфект Мебел Ди Ес въз основа на търговския договор между страните и във връзка с това могат да изпратят искане на Отговорника за защита на данните на perfektmebelbg@gmail.com